تاوتـمت دوغيلاس

بقلم: مصطفى مازي تـــازوارت

… ءاسيافا ءور طافن تامكَاروت والا لان ءيوتا ، ءار تّ- كوسون ءولاون … ءاماضال ءيلاس مقار ءيفاو لحال ، تاسّكَني(1) تّ- كوسا ءاكال ، ءافكَان ءيجلا غ- تسداوت(2) ن- مارور د- ءيجرمان(3) … ءيكوت ءيس راد سول فلاس ءيفاو ءيزكَر ءيوتا لي ساس س- حودّان ءاغاراس؟ ءيسقسيتن كَان مناو ، لويجاب نسن ءورتا لان .

كولو ماد ءيلان تودرت ، ءيس كَان ءانكراف(4) ، ماش ءور كولو مونّ غ- يان ءوبنيق(5) ، كرايكَات يان ماني والان …

***ءابنيق نوسوينكَم ، ءابنيق نوسيافا ، ءابنيق ن- تيكصاض ، ءابنيق ن- تيلاس ، ءابنيق ن- تيكَاس ،

ءابنيق نوغيلوف(6) د- ءيرييين د- واطان … ***

ءاغــيــلاس_ءيـــفــاو_”م . مــــازّي”#

1 – ءاغـــيــلاس

… ءاغيلاس ءيكَا يان زغ ءينكراف(7) ءاد ، ءيبضا ف- توكَت ن- ءيكَزمان ، ءيتوكراف غ- توكَت ن- ءيبنيقن ءايليغ سول ءور ءيسن ءاميضان(8) ن- ءيبنيقن ءاد منشك ءاد كَان؟ ، مانيك س- رادّ ءيسفوغ ءيخف نس زغ ماياد؟ ، تيناغين(9) نس لي كولو زرينين غومزروي د- ءيمودار(10) ليت س- مّالّينين والا ءينكَمارن لي يورمن ءات كَمرن غاد ءيزرين … ءور دارس ءيوين يات ، ماش مايان يودجات ءاد ءيشيب مقار سول ءيكَا ءاعرّيم(11) … د- تيميتار ن- مايان ، زمّيمنت تيدت نوغيلاس د- تادوسي لي دارس ءور ءيلان …

– ءيس ءيفل ءوغيلاس تاكَانت؟؟

– ءوهوي ، ءورت ءيفل والا سار راست ءيفل ، تودرت نس ءاد تكَا ، تكَ ءاماضال نس زغ كيكَان ، تايري نس ، ءول نس ءاغ لان

– ماني زا والان؟ ءوراتن سول ءيژرا يان؟

– كَان ءيوتا ءيوماضال نس ءافاد ءات نور ءيحادا يان والا سن ماغ لان…

ءيمودار والا ءينكَمارن ءور فلن ماني سيس ءور كان ءوراس سّوكَرن يات ، غالضن ءيس ءيفل تاكَانت ، ءور سن ءيزد ءاكَنس نس كاغ بدا لان … مقارد تيميريت نس دا فلاس ءيسرسن ءينضافن(12) نس ، ءور سول فلاس تسن يات زغ تيزي لي ن- كَاران ، ءينغميسن نس ءورا تّين سول لكمن ءامر ءيغد يوكَا ، نغ ءيفل تاماتارت نغ ءادريز(13) ءيغن ءيكا ءاسايس غا تّ- مونان ءيمودار … ءاما تاسكَيوين ءان ياضنين ليد ءيتكّا ، ءيدروس ماتنت ءيسن …

… يان واس ليغ ضرنت تيلاس ، ءيدا ءوغيلاس ءافاد ءاد ءيكّ يان ءودغار(14) زغ ءيدغارن نس ليد ءيتّكّا ، يومژ ءافوس ءيوسوينكَم نس ، ءيدرو ديس ءابريد نس زوند غيكلي بدا … تيزي ليغد ءورين ، ءيسيافا س- كرا نيان ءيضفر تيد ، ماش ءور ءيسين مادكَان ، ءيسكر زوند ءيغ سيس ءور ءيفرك ، غامان ءار فتون …

– ماد ءيييد ءاكَما ءيضفرن؟! ياك ءورد يان زغ ءيمودار لي ءييي يادلي ءيسوتلن ءاياد؟؟ نغد ياك ءورد كران ءونكَمار زغ ءينكَمارن لي ءييي يادلي ءيضفرن ءاياد؟ ءوهوي ، ملاد ءيس ءيكَا زغ ءينكَمارن ءان ءيكوت ءينغايي ءوراك رايي يادلي ءيضفر .

ءيكَلبن ءوغيلاس ءيخف نس س- تكَيرا نس س- زّرب تيزي ليغتين ءور ءيتام ءونضاف نس ، ءافاد ءاد ماقارنت ءالن نس د- تينس

– ءافكَان ءاياد ، ماتزا ياغن ءيحبا كولو؟؟؟!!

(1)تاسكَني : سواد

(2)تاسداوت : حلقة

(3)ءيجرمان : الكذب

(4)ءانكراف : سجين

(5)ءابنيق : زنزانة ، سجن

(6)ءاغيلوف : الحزن

(7)ءينكراف : سجناء

(8)ءاميضان : العدد

(9)تيناغين : معارك

(10)ءيمودار : حيوانات

(11)ءاعرّيم : شابّ

(12)ءينضافن : حراس

(13)ءادريز : أثر

(14)ءادغار : مكان

2 – ءافــكَــان دوغــيــلاس

… تيزي ليغن ءيكَلب ءوغيلاس س- تكَيرا نس ، ژرانت والن نس ءافكَان ءيلسا كولو ما ءيسكَان ، ءوراد كَيس ءيتبايان يات ءامر ءالن نس … ءور ءيسين ءيزد ءاوتم ءاد ءيكَا؟ نغد تاوتمت؟ .

ءيبيد ءوفكَان تيزي ليغ ءيژرا ءاغيلاس لي ءيبيدن س- زّرب ءارد كَيس ءيتّانّاي ، ءيژمو ، ءاشكو ءورن ءيتام ءيسراد ءيسكر ءوغيلاس غيكان … غامان ءار ژران غ- نكَراتسن ، كرايكَات يان كَيسن ءار ءيسوينكَيم

– ماتكَيت؟؟

ءيساولد ءوفكَان مقار ءور باهرا ءيسمييلي(15) ءومسلو(16) نس

– تاوتمت

– ماتريت ءا تاوتمت؟

– ءول نك ءا ياغيلاس

– ءور كَيتي تكصوط؟

– ءوهوي ، كَيغ كَيك لامان

– ءاغيلاس ءاد كَيغ ، تاكَانت ءاغ تليت ، مانيك س- كَيتي تكَيت لامان ءاناو نغ ءيژلي؟؟!

– ءافرا(17) نك ءيسّوتلييي ، ءيسوتل ءيوماضال(18) … سنغك سنغ تيدت(19) نك ، ماش كييين ءور ءييي تسنت ، كيكَان ءاياد ءاك ضفرغ دريغ ديك ءادغار ءاد نك … ءاناو نك ءيدروس ، ءور ترواست غوين ياضنين

– مادامت ءينّان؟

– ءالن ءينو ، ءول ءينو

***ءيفيس ءوغيلاس ، ءيغاما ءار ءيسوينكَيم***

تاوتمت ءار كَيس تّانّاي تقل سيس ءاد ءيساول … ءيميك ءيساولد ءينا ياس

– ءاراد ءافوس نم ، لكم ءيييد ، تاكَانت ءاد ، كَوتن كَيس ءوشّان ، ءيغ كضان ءي توجّوت نم نغ كم ژران ، ءوراد سول تكَت ماد ءيژرا يان تقز تاوتمت غوغيلاس ، تزمومكَ(20) ، تشوورن ءارن تفتو س- دارس س- تاوادا باهرا ءيژاين

– ءور كصوضغ يات ، ءيلا غيد ءوغيلاس ، ماداغ ءيتحادان ءور لان ، ءافرا سوتلناغ

… ءيغاما ءوغيلاس ءيبيد غودغار نس ءار سيس ءيتقل ءاتين تلكم ءار ءيساوال د- ءيخف نس

– ءاد كَغ لامان غوفكَان ءاد نغد ءوهوي؟ كيكَان دوفكَان بلا نتان ءاغ كَيغ لامان تكَراژييي غ- تكَيرا … ءاودي … ماغا سول سوينكَيمغ ءايان ، ءاست بعدا سفّوغ زغ تاكَانت ءاد ءيباين لبلان

– ءاغيلاس ، ماكياغن تفيست؟؟

– ءور ءييي ياغ يات، ءيساكا سوينكَيمغ … ءاوا حرّو ، تژاي توادا نم

– ءاوي شور ، غيلاد س- كين لكمغ

– ليغ ءيييد تضفارت ، تاوادا نم تزرب ، ليغكم ءوكزغ تژاي ، ماد ييوين ماياد؟ ماد ءيكَوران؟؟!

– “ءار تضصا” ءورد ءيكَورا يات … ءيس تسنت ءا ياغيلاس ، كولو تيغلاغالين نك لي تينيت غودغار ءان ءيس ءيييي سوسمنت ، سول ءيلينت خ- تيلي غن ءوفيغ ءيخف ءينو زوند ءيغا تساوالت س- ءيمينو

– كولو مايان ءيكَا تيكَوريوين نوسيافا ءينو

– نكَر ءييي ديك ، لانت توكَت ن- تغاوسيوين مّرواسنين

– زوند ميت؟

– ءاود نكين كَيغ يات نيت ، ءول ءينو ءار ءيسيافا س- كولوغويلي ياس ءيسوتلن … ءايلي ءيتادجان ويياض ءاد ءييي سرفوفون بلا كَيتي سوينكَيمن

– ءاناو ءان نوفكَان ءاباهرا ءيكَوتن ، جلان غ- تيلاس كَن ءينكراف ن- مارور ءاميا ءور كَيسن لان … ماش ءاكَيم ءور ءيغاما لحال ، ءيلازمكم ءاد ت- سيافات س- تومرت ءايليغ ءور تكَيت زوند نتنين ، ءاشكو مايان ءاركم ءيتادجا ءاد تكَت واژ(21)

– تغژانت ، زوند كييين ، نكي ديك نمرواس

– ءوهوي ، يان مناوت تغاوسيوين كاد ءيمرواسن نكَر ءييي ديم ، ءاما ختين ياضنين ءوهوي …

– زوند ميت؟

– راتنت سول تسنت

– ءيفولكي واوال نك

– تيكَوريوين نم ءاد ءيميمن

تبيد تاوتمت ، تسكَلبن ءودم نس س- تاسكَا يان ياضنين ، تسوالاد تيكَيرا نس ءيوغيلاس لي سيس ءيساوالن كَامين لويجاب …

– تاوتمت ، ماكم ياغن تبيدت؟ تاوتمت …

(15)ءيسمييلي : واضح

(16)ءامسلو : صوت

(17)ءافرا : السلام

(18)ءاماضال : عَالَم

(19) تيدت : الحقيقة

(20) تزمومكَ : مبتسمة

(21) واژ : فريد من نوعه

… ءيبي واوال ، ءيكوسا ءيفسي ءادغار ءان ، ءيكَاور ءوغيلاس ءافاد ءاد ءيسوينكَيم … زرينت يان مناو توسدادين ، تكَلبد تاوتمت س- دار ءوغيلاس ، تزمومكَ ، تنّا ياس

– ياك ءور ءيكَن ءوغيلاس ءيفليييد واحدويي ءار سيس غيد تقلغ؟ ءيزوكَ ءوغيلاس غوماضال نس نكَر ءيسوينكَيمن نس د- ءايليت ءيسوحلن …

– تيمنسيوين ءا ياغيلاس ، نكين هايي غيد ، ءور ري غماني ، تامانك كاغ راد كَنغ

ءيدويد ءوغيلاس تيزي ليغ ءيسلا ءيتيكَوريوين ن- تاوتمت ، ءيشوور ءايليغ ءيبيد ءيناياس

– ءاغيلاس ءورا ءيكَان غ- تيزي ياد … ياك ءور كَيم ءيطص؟؟

– ياه ، سيافاغ ءوكان سيس ءار ءييي ءيتسوتول س- تورارين نس

– ماسا زا تقلت؟ لكم ءيييد ءاكم ءاويغ س- تادّارت(22) نون

– ءوهوي ، نكين راد كَنغ غار غيد ، ءوفيغ غيد راحت ءينو ، ريغك ءاد ءييي تانايت غ- منيد نك تيزي نا تقنت ءالن نك ترژمتنت

– ماخ ءور غيد تكصوت؟

– نيغاك ياد ءيسوتل ءييي ءوفرا نك ، ماداغد ءيتحادان ءور لان … تيمنسيوين ءا ياغيلاس

– مقار ، رار لبال ءي ءيخف نم ، تيمنسيوين

– تيمنسيوين …. شوور … شوور … شوور …

– مايكَا غايان؟ ماكم ياغن؟؟

– ءاغنت ءييي كولو … ءور ءييي ءيرا ءيضص ، ءيرول ءييي …

– واك واك ؟! ياك يالاه ءييي تنيت ماسام ءيسوتل؟

– ياه ، ماش ءيرول ءييي غيلاد

– ءيقاند ءاد تكَنت ءافاد ءاد تسونفوت

– ءور ريغ ءاك فلغ واحدوك ءا ياغيلاس

– غار ژل سواكال تقنت ءالن نم ، راد تكَنت

– ءاما ءيغور ءيرا ءاد ءييي ياوي؟

– ءاباهرا ءور تسوينكَيمت ، راد تكَنت بلا ت- سيافات

– تانميرت ءا زّين ، تيمنسيوين

– تيمنسيوين

– يــــوك ، مايكَا غاياد سنيغ؟؟

– ماس تنيت؟

– نيغ زّين

– “ءيزمومكَ” ءور كَيس تا كران تموكريست ، زايد ءاد تكَنت

– واخا ءا ياغيلاس ، فلغاك تومرت د- ءيسوفا ماك ءي سيسفيون …

– تانميرت نم … تيمنسيوين ، د- تيووركَا ميمنين

– تانميرت نك “تزمومكَ”

… تسكَلب داغ تاوتمت ءودم نس س- تاسكَا يان ياضنين تفد تيكَيرا نس ءيوغيلاس لي ءيكَاورن سواكال ءار ءيسوينكَيم … ءاكا تك تاوتمت ماتكّا ، ءارد تژرا غوغيلاس زغ يات تاسكَا ياضنين بلا ياس ءيفرك …

مقار ياژض ءوبريد نكَر تاوتمت دوغيلاس ، ياكَوكَن باهرا س- توادا نس ءيژاين ليد كَيس تفتو … ءيغ تغاما س- غيكان ، ءيشقا ءيس راد كَيس تلكم ءيسكَواسن ف- ءيسكَواسن ، ءيژضار ءاد ءيكَ مايان تاسوت(23).

ءيدويد ءوغيلاس ، ءيبيد ، ءيقز غ- تاوتمت لي ياسد ءيفان س- تكَيرا نس

– تاوتمت؟ ، ءورتا تكَنت؟؟

تقزد كَيس ، ترارن داغ ءودم نس تادجيت

– تاوتمت … ءاف راحت نم … نكي هاييي ديغ

تساولد تاوتمت بلاد كَيس تقز

– ماني تريت ءا ياغيلاس؟

– غيليغ ليغ كيكَان ءاياد

– ءاد ءييي ءور تفلت ، سغاوساغ سيك

– ءاراد ءافوس نم ءاكم سفوغ زغ تاكَانت ءاد ءورتا فتيغ

تكَلبد تاوتمت س- دار ءوغيلاس ، ءار كَيس تژرا

– ءاد جيك ديدي

– راد دوغ ، ءور داري ماغيد سكارغ ، قلنت سول سريتي كيكَان د- تغاوسيوين

– ياك؟؟؟ ءوكان راد ءييي غيد تفلت واحدوييي؟

– ءاغاراس نكَر ءييي ديم ياژض ، لكم ءيييد ءاكم تحّيغ زغ غيد

– ياكَوكَ ءوغاراس ، مانيك س- ياژض؟

(22) تادّارت : منزل ، بيت

(23) تاسوت : قرن

– تيدت ، تيدت ءاس ياژض ، رژم ءالن نم ، تسفاوت منيد نم … رواح ، ءوريغ ءاكم غيد فلغ

– هييا ءول نك ءيلاد غداري؟

– ءول ءينو ، تسوتلاس تافكَانيت(24) لي ءور ءيسن ءوفكَان والا ءيمودار ءان ياضنين ، رواح ، تيزي ءور سول لانت

تفيس تاوتمت ، ت- غاما ءار تّانّاي غوغيلاس … ءور تسن ءيس راد تغاما؟ نغد ءاديس تمون؟ نتات تسنت يادلي زغ كيكَان ، ءار تين بدا تافا غودغار نس غان ءيفال تيغلاغالين نس ءارتي تيضفير ، ماش غاصاد ، تضفرتيد ءيفركاس … ءار تيني د- ءيخف نس ، ءاتدّو؟ نغد ءادور تدّو؟ ءور تسن مارا تسكر؟ ءيرواس ءيست ءيسوسم كران ءودغار غ ءيدغارن ن- تاكَانت …

– تاوتمت ، زغ تكَيرا ، راد تدوت نغد راغيد تغامات؟

– ءور سنغ

– سوينكَم

– ءيسوسم ءييي باهرا غيد …

– ءاف راحت نم … هاييي ديغ

… يوزّل ءوغيلاس ءيكشم نكَر تادّاكَين(25) ييليحت ، تغاماد تاوتمت واحدوت ءاراس تاقرا ، ءورد ءورين …

ءيكوت ءيس رادّ سول سيس يوري؟ نيغد راد تكَ تاوتمت تورارت نووشان ، شينت ءيمودار؟؟؟ …

(24) تافكَانيت : الإنسانية

(25) تادّاكَين : الأشجار

… يُــتــبــع …

2019-10-09
المشرف العام