ءيميري ءاغيلاس مازي

* ءيـمـيـري – ءيميري د تانيرت

ءيـمـيـري#

… زرين ءوسان ، زرين ءيييرن ، ءاطان دوسرفوفن ن-ءيميري كرا سا تكان سا تزايادن ، ءيسقسيتن نس غدنتنين كَامين ءاد حودون … ءاسوينكَم نس ءيكَلين ، كَامين ءاد راحان … – ءيقاند ءاد ليلغ تايري ءينو س-تانا ءيلان ، ءيقاند ءاد ءيسانغ غايدا ءور سينغ كَغ ءافوس ءينو غوفوس ن-تيميريت ءينو نفوغ زغ غيد … ماش نتات تكَامي ءاد ءييي تفهم ، تمياواس فلاتي د-كَار ءاسوينكَم تكَ ءييي تيسيواغ(1) غ-منيد ءينو تلاما ءييي فماد سكرغ والا مادور سكرغ … ءيزد تْتُّو غايدا ءييي كولو تسكر؟؟ تتو تيكركاس نس د ءينوكَان(2) نس؟؟ **ءيجلان داغ غ-تاسداوت(3) ن-تيلاس زوند غيكلي بدا**

1 – تــاكَـــوري :

ءيشقا باهرا ءيغ تكَيت بابن ءول ءيحنان تسوتلاك تافكَانيت ءار تسوينكَيمت غ-ويياض ءوكَار ن-ءيخف نك ، ءورا سيك ءيسيافا يان … ءيونان كا داكد ءيتصاحان ، زالات ناد يوشكان تواتس كيد ، تيكَاس(4) تينك ءاد تكَانت {ءور ءاسند تكيت مان} كَار ءيمكراض ءاد ءاك سلسانت … ءافكَان ءيكَان ءامالاغ(5) ، ءور جو ءيكَا ءامغندف(6) والا سار رات ءيكَ ، تاغاراست دا سا ءيسوينكَيم د تادا سا ءيژرا تيغاوسيوين ءور تكَا زوند تين ميدن ياضنين ، سلاوان ءاك ءيغ ءيغرا ءيفرك ءيماداس ءيسوتلن … – مقار ، ءيناغ ءيسول ءيماكَار ءيميري د تانيرت؟؟ ءيس سول ءيسن غايدا ءور ءيسين؟؟ – ماداك ءيباين؟؟ – تيلاس … ءور ءاودي سنغ … – “ءيزمومكَ” ءاوي شور ، غيلاد راد تسنت

2 – ءوغول :

… غ توژكَاكَ نواضان ، غوكَنس نوحانو غ-رغانت 3 ن-تينيرين(7) ، ءاغ ءيكَاور ءيميري منيد ن-تينفولين(8) نس زوند كرا ءيكَات ءاس … ءار كَيسنت ءيتمنيد ، ءاكريج(9) غ-نكَر ءيضوضان نس ، ءانلي(10) نس ءيجلان غ-ماني ياضنين … **تيكَوراژ(11) ، ءيسكيلن ءيتياكَالن نكَر 2 ءيماضالن ءار تقلن ماتن ءيتزميمن …** ءيميك سد ءيساول ءيميري ءيكَ طيرت ءي ءيفسي دا ءيكوسان ءاحانو نس بلا ءيفرك ءي ءيخف نس – ماخ تيسيواغ ءا تيميريت ماخ؟؟ يان ءيتيرين ءورا ءيسكار زوند غيكاد تسكارت … ءار سفاسكان(12) د وادا ران ، كَن ديس ءافوس غوفوس درون ءانزكَوم(13) ءاسين تاماسايت(14) … تكَ تاكَوري(15) نسن يات ، س-حودون لكزدابات … *ءاودي … ءيزد نكين كاد ءيسوينكَيمن زوند غيكا؟؟؟*

– ءيكَا داغ غيكلي – ماداس ءيزا ءيسلان؟؟ ءاقبور ءاد ءيكَا ءيكَلين – فيسّْ ، قن ءيمي نك ، ءاتين ءور تحادات ، يودات غايدا كَيس ءيلان

يوت ءيميري ءافوس نس دوكَادير ، ءيسّْرْفا(16) … ءيسخسي تينيرين نس ، ءيدو س-ءيكَي … ءيسوتل ءاس ءوزوزوو س-ءيفاسن نس ءيحنان ، يادجت ءادن داغ ءيزوكَ نكَر تيزماز(17) زرينين داف ءيعاقيل ، ءار تنت داغ ءيفرن … – ءيميري – تاسوينكَمت – يوداك زغ ءاسوينكَم ، تيدت(18) تسمييلي(19) ، ءانلي نك ءيفركاس … تيميريت نك ءيحودا ءوبريد نس ، ءانلي نس مژين ، ءيغ تيد ءور تليلت(20) ، ءامودو نون ءورت سار تسنتيم(21) ، ءاسيافا ، راد بدا ءيغاما ءيتياكَال – تغوژانت ، ماش تژريط كولو س-والن نم تكَت يات زغ ءيناكَان … تكوتيت فغايدا ءيجران تيكليت ءيكَوران؟؟؟ – كوتيغ “كتيغ” – ياك تلاما ءييي؟ سلسغ ءي ءيخف ءينو غايدا سكرغ والا غايدا ءور سكيرغ ءافاد ءاستيد هلي سفوغ س-برا نماكَار نكي ديس ءاد نساول – عاقلغ – ماش ءار داغ فلا تژاض ءيحاتان … ءاجغديد(22) ءاد كَان ءيواليون نس ، ءول ءينو ءاد نقان … غايدا تيني “ءينوكان … تيكركاس …” د غايدا تسكار ءورا تيد تكوتي “تكتي” … ءاردي تكوتي غار غايدا ترا – ءيميري ، يوداك ، تو مايان – ماش … – ءاراد ءافوس نك ءاك ءاويغ س-دار تادا سيك ءيتقلن كرا ءيكَات ءاس

– مانتا ؟؟ – مو توالين فولكينين ، مو ءيسكيلن(23) حنانين … تاسمونت نك دا بدا ديك ءيلان زغ مژي … “تـاكَـوري” رواح – ريغ ءاد سونفوغ – زّْزمر(24) ، ءورد تيزي نوسونفو ءاياد ، توكَت ن-تغاوسيوين ءاد سيك ءيقلن ، تاماسايت فومكَرض نك ، تياقن ، راد سول تسونفوت غ-ماد ءيكان لكَدام … ءاراد ءافوس نك ، يان ءاك ءينان ءيس را ديك نكَاراغ ءيفكاكت ءي تكركاس – رواح – غيلاد تسوسمت ءييي … ءيمون ءيميري د تاسوينكَمت س-دار تاكَوري ، سنتين ءامسكَدال(25) ، ءيجلون غوماضال نسنت … – هييا ءور سول ءيماكَار د تيميريت نس؟؟ – ءوهوي ، يودجات س-لخاطر نس – ياك ءار بدا كَيس ت-ساقسا ويياض ءار تسيكَيل س- ءينغميسن نس س- تيرُّوكسا(26)؟؟ ماخ زا ءايليغ ءا تسكار غيكا؟؟ – ساقسات – غايدا تسكار ، ءور ءيكَي غايدا تيني – ءاسوينكَم ءيحودا ، ءيمژي ، ءور ءيسفاو يات … جلان ميدن غ-مارور ، كسن تيملسا نسن ، لسن تين ويياض ءور فركن ءييات … ءافكَان ، ءار ءيژرا غايدا ءيرا ، تيدت ، دروسن ويدا تي ژران … **ءيغور نيغ ، ءورت ءيرا يان** ءوفانين ميدن لخاطر نسن غ- ءيجرمان د تيكناد د تاخندالاست … ءوفانين لخاطر نسن غ-ءوژاوار(27) د لكزدابات … ءيسوسمتن مايان ءايوان ءار نين ءيطجورو يان نسن يان … ءايليغ كَان ءاكَودي ، ماتنيد ءيتران ءور لان … كولو وادا تنور ءيرواسن ، ءارتي تاناين س-كَار ءيژري ، سرسن فلاس … **ماتا غيكاد ءيكَا ءوفكَان نوزمز ءاد؟؟**

3 – ءامـــودو :

… ءيزرين ءيميري ضييد ءان دار تاكَوري د تاسوينكَمت ءايليغ ءيفو لحال ، ييوريد ، يافيد تورارت(28) غوغاراس نس ، يامژاسد ءافوس ، تزايداس تومرت ءيطاياد ، ءيدرو ديس ءالكتو(29) تيزي داغد لكمن ، ت-سكَنت ، تكَن غ-طرف نس ، ءيزميم ءومزروي تازمزت داغ ماكَارن ، تكَ ءاغالال(30) نكَر ءيكوتاين د تيزماز دات زوارنين … … ءيسوسم ءييي باهرا ءيميري تيزي داغ ءيسنتي توليست تاماينوت د *تاكَوري* ءيفل ءاطان د كَار ءاسيافا غ-تكَيرا نس ، ييليحت … ءومّرغاس(31) باهرا … *تاكَوري* تسغاوسا سيس مكدا سيس ءيسغاوسا ، ءاسونفو نس ، غ-دارس ، ءانزكَوم نس ، نتات ءات ديس ءيدران زغ كيكَان … – ءاما … – يوداك ، ءوراغ د-ياغ ءاداغ نتالس يواوال 4 – تــامــكَــاروت :

كمي تنيت … نتا ءينا … نكي نيغ … نتات تنا … نتنين نان … نكني ننا … كوني تنام … كولوياغ ننا … “ماش” ** تيدت ءيزميمت ءومزروي ، ءور سارت ءيسبادل يان **

(1)تيسيواغ : عراقيل (2)ءينوكَان : تضاد (3)تاسداوت : حلقة (4)تيكَاس : جراح (5)ءامالاغ : طيب (شخص طيب) (6)ءامغندف : غبي (7)تينيرين : شموع (8)تينفولين : أوراق (9)ءاكريج : قلم (10)ءانلي : عقل (11)تيكَوراژ : ندم (12)سفاسكان “ءاسفاسكا” : تضحية {ءار ءيسفاسكا = يُضحي} (13)ءانزكَوم : الهم (14) تاماسايت : مسؤولية (15) تاكَوري : كلمة (16) ءيسّْرْفَا : غاضب (17) تيزماز : لحظات (18) تيدت : الحقيقة

(19) تسمييلي : واضحة (20) تليلت {ءيليل = أغاث ، أنقد} تاليلت : إغاثة (21) تسنتيم “ءيسنتي = بدأ” (22)ءاجغديد : السُّم (23)ءيسكيلن : حروف (24) زّْزمر : اصبر {ءيزّْزمر = صبر ، يصبر} (25)ءامسكَدال : حوار (26) تيرُّوكسا : خفية / في خفاء (27) ءاژاوار : الشر (28) تورارت : أغنية (29) ءالكتو : سرير (30) ءاغالال : خالد (31) ءومّْرغاس : فرحت من أجله {يومّْرْ : سعيد ، فرح}

Written By : Mustapha Mazzi “Avilas Ifaw”

2020-06-17 2020-06-17
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

المشرف العام